Kolejne zmiany w podatku VAT

W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w Ŝycie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym Ŝe:
- z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w Ŝycie przepisy w zakresie kas rejestrujących,
- z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci.

Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:
1) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360),
2) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 68, poz. 363),
3) w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 68, poz. 359),
4) w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróŜny moŜe Ŝądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 362),
5) w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróŜnych o moŜliwości zakupu w punktach sprzedaŜy towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a takŜe określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróŜnym (Dz. U. Nr 68, poz. 361),
6) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemajacych obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. Nr 68, poz. 364),
7) w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 69, poz. 365), 2
oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), które weszło w Ŝycie z dniem 6 kwietnia 2011 r.

Szczegółowy wykaz zmian, znaleźć można pod tym adresem.

 
 

Biuro Rachunkowe Koszalin

  • Koszalińska Kancelaria Podatkowa Constans B. Pawłowska to coś więcej niż zwykłe biuro rachunkowe. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra, pozwalają zaoferować nam kompleksową obsługę kadrowo-księgową każdej firmy. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników aby zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerzamy wachlarz świadczonych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.